علی آزادنیا

علی آزادنیا

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حدیث رفتن علی آزادنیا 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 حدیث رفتن علی آزادنیا 0 تا 0

ردیف وضعیت عنوان جشنواره عنوان حضور تاریخ برگزاری توضیحات

عضویت در گروه های نمایشی ثبت شده

ردیف وضعیت عنوان گروه سمت شهر تاریخ شروع و پایان توضیحات

سایر فعالیت ها

ردیف وضعیت عنوان تاریخ شروع و پایان توضیحات

آلبوم عکس فعالیت های حرفه ای

ردیف وضعیت عکس عنوان عکس

ردیف عنوان جشنواره بخش نام نمایش رتبه
1 نهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

جشنواره جشنواره‌ها

شقایق دره

2 هفدهمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر فجر

جشنواره جشنواره‌ها

آخرین بازی

3 هشتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

جشنواره جشنواره ‌ها

نقل تلخ

4 نهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کانون ملی منتقدان تئاتر (جشنواره جشنواره ها)

شقایق دره

برگزیده

5 هشتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کارگردانی

نقل تلخ

تقدیر

6 اولین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری مرد

خانات

تقدیر

7 ششمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه کودکان (بازیگری)

حسنی

تقدیر