علی اصغر دشتی

علی اصغر دشتی

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پینوکیو علی اصغر دشتی 0 تا 0
2 شازده کوچولو علی اصغر دشتی 0 تا 0
3 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
4 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
5 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
6 کافی شاپ داخلی شب علی اصغر دشتی 0 تا 0
7 مجلس شبیه خوانی شازده کوچولو علی اصغر دشتی 0 تا 0
8 متاستاز علی اصغر دشتی آرش وفاداری 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 پینوکیو علی اصغر دشتی, نسیم احمدپور 0 تا 0
2 شازده کوچولو علی اصغر دشتی 0 تا 0
3 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی 0 تا 0
4 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی 0 تا 0
5 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی 0 تا 0
6 کافی شاپ داخلی شب علی حاتمی, علی اصغر دشتی, یونس لطفی, مهدی میررحیمی 0 تا 0
7 رپرتوار محسن نسیم احمدپور 0 تا 0
8 دن کیشوت علی قلی پور 0 تا 0
9 مجلس شبیه خوانی شازده کوچولو علی اصغر دشتی