هادی عامل

هادی عامل

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 افسانه ببر هادی عامل 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیوه های غمگین سالار جنگ محمدامیر یاراحمدی 0 تا 0
2 افسانه ببر هادی عامل 0 تا 0

بازیگر

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند 0 تا 0
2 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل 0 تا 0

انتخاب کننده موسیقی

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیوه های غمگین سالار جنگ محمدامیر یاراحمدی هادی عامل 0 تا 0

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
2 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
3 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
4 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 مرگ فروشنده آرتور میلر نادر برهانی مرند نادر برهانی مرند, هادی عامل 0 تا 0

طراح صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 بیوه های غمگین سالار جنگ محمدامیر یاراحمدی هادی عامل 0 تا 0
2 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
3 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
4 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل 0 تا 0
5 خانواده آقای هاشمی علی عامل هاشمی علی عامل هاشمی هادی عامل