حمیدرضا آذرنگ

حمیدرضا آذرنگ

تهیه کننده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس

نویسنده

ردیف عنوان نمایش کارگردان تهیه کننده محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دو لیتر در دو لیتر صلح حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
2 خداحافظی نکردی با نجمه ، سورچی ! حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
3 مادرمانده نیما دهقان, حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
4 روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
5 روزی روزگاری آبادان - عصری با نمایش ( فصل هفتم ) - نمایشنامه خوانی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
6 خیال روی خط موازی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
7 خیال روی خطوط موازی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
8 خیال روی خطوط موازی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
9 خیال روی خطوط موازی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
10 در قاب ماه محمود غفاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان 0 تا 0

کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 دو لیتر در دو لیتر صلح حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
2 خداحافظی نکردی با نجمه ، سورچی ! حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
3 مادرمانده حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
4 روزی روزگاری آبادان حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
5 روزی روزگاری آبادان - عصری با نمایش ( فصل هفتم ) - نمایشنامه خوانی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
6 خیال روی خط موازی حمیدرضا آذرنگ 0 تا 0
7 خیال روی خطوط موازی حمیدرضا آذرنگ