آیدا دژاکام

آیدا دژاکام

مشاور کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ایوب خان امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0

برنامه ریز

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
2 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
3 ملکه جنیان هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0
4 مرد نیک هادی حوری امیر دژاکام 0 تا 0

عکاس

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ایوب خان امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0

دستیار اول کارگردان

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 ساقی امیر دژاکام امیر دژاکام 0 تا 0
2 کهربا سیمین امیریان سیمین امیریان 0 تا 0
3 رویاهای خلیج فارس سیروس کهوری نژاد امیر دژاکام 0 تا 0
4 سه گانه میتراس سیمین امیریان امیر دژاکام 0 تا 0
5 امپراطور و آنجلو ایوب آقاخانی امیر دژاکام 0 تا 0

نوازنده

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
2 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
3 دایره گچی قفقازی برتولت برشت امیر دژاکام 0 تا 0

منشی صحنه

ردیف عنوان نمایش نویسنده کارگردان تهیه کننده شهر محل اجرا تاریخ شروع و پایان اجرا خلاصه نمایش توضیحات پوستر یا عکس
1 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
2 عروسی خون فدریکو گارسیالورکا امیر دژاکام 0 تا 0
3 دایره گچی قفقازی برتولت برشت امیر دژاکام