در حال بارگذاری ...

علی گوهری

تولد  : 1344تهران
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم تجربی؛ 1361
اجراها :

بازی در نمایش"نظاره بر شب" به کارگردانی"کاظم معصومی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1360
بازی در نمایش"شکست غروب" به کارگردانی"رضا شالچی"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1361
بازی در نمایش"پرومته در زنجیر" به کارگردانی"مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1362
بازی در نمایش"پرواز بر فراز آشیانه فاخته" به کارگردانی"منیژه محامدی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1363
بازی در نمایش"خاطره دو دوشنبه" به کارگردانی"مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1364
بازی در نمایش"آنتیگونه" به کارگردانی"مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1364
بازی در نمایش"عقابی با دو سر" به کارگردانی"هوشنگ حسامی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1365
بازی در نمایش"حکایت شهر سنگی" به کارگردانی"پروانه مژده"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1366 بازی در نمایش"الماس چاقو فروش" به کارگردانی"داود فتحعلی‌بیگی"؛ تهران، تالار سنگلج؛ 1367
بازی در نمایش"هالو نباش ژنرال" به کارگردانی"مجید جعفری"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1368
بازی در نمایش"آن شب که تو رو زندانی بود" به کارگردانی"مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1371
بازی در نمایش"حلاج و سلاطین" به کارگردانی"حسین نصری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1374
بازی در نمایش"بیا تا گل برافشانیم" به کارگردانی"مجید جعفری"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1376
بازی در نمایش"دل سگ" به کارگردانی"محمد یعقوبی"؛ تهران، تئاترشهر، تالار چهارسو؛ 1380
بازی در نمایش"خسیس" به کارگردانی"ابوالفضل پورعرب"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1382
بازی در نمایش"رابعه" به کارگردانی"حسین سحرخیز"؛ تهران، تالار وحدت؛ 1383
بازی در نمایش"تب تربت" به کارگردانی"احمد ایرانی‌خواه"؛ تهران، تالار مولوی؛ 1384
بازی در نمایش"بدرود امپراطور" به کارگردانی"علی پویان"؛ تهران، تئاترشهر، تالار اصلی؛ 1385 به روز شده: 1386/1/27