در حال بارگذاری ...

فرید‌ باب‌المراد (خوزستان)

تولد  : 1353اهواز
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
اجراها : شروع فعالیت 1377 بازی در نمایش خیابانی”تا دور دست“به کارگردانی”حمید طالبی“؛ 1377 بازی در نمایش”بخوان کرخه“به کارگردانی”؟“؛ آبادان، جشنواره استانی و منطقه‌ای؛ 1378 بازی در نمایش” تهران“به کارگردانی”علی غلامی“؛ جشنواره استانی و دفاع مقدس؛ آبادان؛ 1379 بازی در نمایش”کاست هشت“ به کارگردانی”عبدالرضا سواعدی“؛ آبادان، جشنواره استانی و منطقه‌ای؛1380 بازی در نمایش”خسرو شیرین“ به کارگردانی”بهزاد وزیری“؛ جشنواره آبادان دفاع مقدس؛ 1380 بازی در نمایش”ستاره“ به کارگردانی”عبدالرضا سواعدی“؛ آبادان، جشنواره دفاع مقدس؛ سال(؟) بازی در نمایش”شط شور“ به کارگردانی”عبدالرضا سواعدی“؛ آبادان، جشنواره دفاع مقدس؛ 1381 بازی در نمایش” تنها یک گلوله“ به کارگردانی”عبدالرضا سواعدی“؛ تهرانجشنواره فجر؛ 1383