در حال بارگذاری ...

حسین ذوالفقاری (خرمشهر)

تولد  : خرمشهر1354
تخصص :
تحصیلات : دیپلم فنی
اجراها : طراحی صحنه در نمایش‌”خانه نایلونی“به کارگردانی(؟)؛ خرمشهر؛ 1377 نگارش و کارگردانی نمایش‌‌”شب و گربه زیر طاقی“ نوشته”محمد چرم‌شیر“؛1377 نگارش و کارگردانی نمایش‌”آنجا که می‌بایست گریست“؛ خرمشهر، اجرای عموم؛ 1378 بازی در نمایش‌”روی صحنه“ به کارگردانی”رحیم ضرغام‌پور“؛ جشنواره فتح خرمشهر؛ 1378 دریافت جایزه بازیگری اول از جشنواره فتح خرمشهر؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش‌‌”زخم دل“؛خرمشهر، اجرای عموم؛ 1378 نگارش و کارگردانی نمایش‌”آزاد مرد نینوا“؛خرمشهر، اجرای عموم؛ 1379 طراحی صحنه در نمایش‌”برآستان حران“ به کارگردانی(؟)؛ خرمشهر؛ 1382 بازی در نمایش‌”یعنی میشه؟“ به کارگردانی”عادل کروشاوی“؛اجرا در(؟)؛ 1382 بازی در نمایش‌”شما تنبیه‌، ما چه کنیم؟“ به کارگردانی”؟“؛ اجرا در(؟)؛ 1382 نگارش و کارگردانی نمایش‌‌”شهر زنبورها“؛خرمشهر، اجرای عموم؛ 1383 نگارش و کارگردانی نمایش‌‌”خرمی‌ها“؛جشنواره فجر؛ 1383 بازی در نمایش‌ خیابانی”بازیهای تلخ و شیرین“ به کارگردانی” عادل کروشاوی“؛ جشنواره دفاع مقدس؛ 1383 بازی در نمایش‌”تله‌پاتی“ به کارگردانی”؟“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)