در حال بارگذاری ...

عباس طاهرخانی

تولد  : 1350ابهر
تخصص :
تحصیلات : دیپلم
اجراها : شروع فعالیت‌ از سال 1363 کارگردانی نمایش”موش در گنجه“؛ تهران، جشنواره تئاتر فجر؛ 1376 کارگردانی نمایش”نوبت آینه‌ها“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”عروس سیاهپوش“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”باروت“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”خنجر“؛ زنجان؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”کشتن گربه‌ با ...“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”زلالترین چیز“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”سوسوی خاکستری یک ستاره سبز“؛ قزوین؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”آخرین ستاره‌ بی‌خواب“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”غیبت“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”آنسوی آینه“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) کارگردانی نمایش”سلطان“؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) نگارش نمایشنامه”خنجر“به کارگردانی(؟)؛ زنجان، جشنواره استانی؛ سال(؟) نگارش نمایشنامه”آخرین ستاره بی‌خواب“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) نگارش نمایشنامه‌”زلالترین چیز“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟)