در حال بارگذاری ...

علی جمالی(چهار محال بختیاری)

تولد  : ١٣۵٨ لردگال
تخصص :
تحصیلات : دیپلم ریاضی فیزیک
اجراها : شروع فعالیت از سال ١٣٧٠ بازی در نمایش”پیمون لاله‌ها“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”آرمون“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”عبد عاصی“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”آرمان“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”توهم خواهی رفت“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”زمزمه وجدان“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”قطار شادی“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”عاشق کشون“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”خاک سبز“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”عشق گمشده“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”تراژدی کسری“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”آینه‌ای در اطاق زرد“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”غرمت مضاعف“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”از کوچ تا کوچ“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”مهره سرخ“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”پهلوان“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش”کلکله برد“( سنگ روی سنگ) به کارگردانی”احمد مردانی“؛ تهران، جشنواره تئاتر فجر؛ 1383