در حال بارگذاری ...

محمدرضا باباخانی(خراسان رضوی)

تولد  : 1349فریمان
تخصص : بازیگر
تحصیلات : دیپلم فرهنگ و ادب، فریمان؛ 1372 دانشجوی کاردانی کتابداری
اجراها : بازی در نمایش”صدام سر دام“به کارگردانی"محمدرضا صدقیان"؛ فریمان، سینما صدف؛ 1364 بازی در نمایش”لحظه آخر“به کارگردانی"محمدرضا حق‌گو"؛ فریمان، سینما صدف؛ 1365 بازی در نمایش”صبح قریب“به کارگردانی"علی آزادنیا"؛ فریمان، سینما صدف؛ 1365 کارگردانی نمایش”فقر مجنون می‌پروراند“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1365 کارگردانی نمایش”همسنگر مرا بشناس“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1365 کارگردانی و بازی در نمایش”نخل سوخته“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1366 کارگردانی و بازی در نمایش”دهقان حریص“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1367 کارگردانی و بازی در نمایش”حارص“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1367 کارگردانی نمایش”حقوق پیشه“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1372 کارگردانی نمایش”چهار زندانی“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1374 کارگردانی نمایش”چهار صندوق“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1376 کارگردانی نمایش”کودتای نوژه“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1377 کارگردانی نمایش”خیانت“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1378 کارگردانی نمایش”خار و دل“؛ فریمان، سینما صدف؛ 1380


دریافت جایزه سوم نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی خراسان برای نمایش”خیانت“؛ 1365 دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی برای نمایش”صبح قریب“؛ 1366 دریافت جایزه بازیگری از جشنواره استانی برای نمایش”دهقان حریص“؛ 1367 دریافت جایزه نمایشنامه‌نویسی از جشنواره استانی خراسان برای نمایش”فقر مجنون می‌پرواند“؛ 1367