در حال بارگذاری ...

سیدمجتبی جدی( کاشان)

تولد  : 1362کاشان
تخصص : ‏بازیگر
تحصیلات : کاردانی مرمت و حفاظت بناهای تاریخی
اجراها :اجراها:

نمایش کارگردان:‏

 ‏"آژدهاک"سبزوار؛ 1387‏ ‏

"پل"؛1388‏

 کارگردان و بازی:‏ ‏

"ارتفاع"کاشان، کارگاه نمایش رها؛ 1380‏

 ‏"کفتر به توان 2"کاشان؛ 1381‏

 ‏"درستکارترین قاتل دنیا"کاشان، تالار فرهنگ؛ 1381‏

 ‏"بیچاره آن که گرفتار عشق شد"کاشان، خانه تاریخی احسان؛ 1382‏

 کارگردان، بازی و طراح صحنه:‏ ‏

"عزیز مایی"کاشان؛ 1382‏

 کارگردان و طراح صحنه:‏

 ‏"نقل سرخ"(مهدی راحمی)کاشان، فرهنگسرای مهر؛ 1382‏ ‏

"نیلوفر آبی"؛1386‏

بازی:‏ ‏

"کابوس"(صادق دامیار)کاشان، کارگاه نمایش رها؛ 1376‏

 ‏"هفت پیکر"(محسن خسروی) کاشان، تالار فرهنگ؛ 1378‏

 ‏"تدبیر خاتم"(حمیدرضا سهراب‌زاده)کاشان، کارگاه نمایش رها؛ 1378‏ ‏

"در خلوت خورشید"(یوسف اشنویی)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1378‏

 ‏"کاناوا افسون ساعت گاو نر"(امیرحسین حریری)کاشان، کارگاه رها؛ 1378‏

 ‏"عشق آباد"(علی شریعت‌زاده)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1379‏

 ‏"امیرکبیر"(محسن خسروی)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1379

‏ ‏"مصاحبه"(علی شریعت‌زاده)کاشان، کارگاه نمایش رها؛ 1379‏

 ‏"ماه لبریخته"(امیرحسین حریری)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1379‏

 ‏"پیراهن هزار یوسف"(علی شریعت‌زاده)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1379‏

 ‏"شهرزاد"(حمیدرضا آخوندنصیری)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1379‏

 ‏"تخته سیاه"(مهدی ثابت‌ایمان)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1379‏ ‏

"آینه وقت آفتاب"(محسن خسروی)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1380‏ ‏

"عروسی خون"(حمیدرضا آخوندنصیری)تهران، تالار سنگلج؛ 1380‏ ‏

"پستوخانه"(یوسف اشنویی)کاشان، تالار فرهنگ؛ 1380‏

 ‏"شنا ممنوع"(میثم خیرخواه)کاشان، کارگاه نمایش رها؛ 1380‏

 ‏"عادل‌ها"(امیرحسین حریری)تهران، جشنواره فجر؛ 1384‏

 ‏"کشتن گربه بابافونتن"(بتول شمس)کاشان؛ 1385‏

 ‏"در کافه‌ کا"جشنواره بین‌المللی دانشجویی؛ 1386‏

طراح صحنه:‏ ‏

"ویولن بی‌آرشه"(مهدی صفاری‌نژاد)کاشان؛ 1380‏

 ‏"سه عصیان الست"(امیرسالار اجتهد)کاشان؛ 1382‏

جایزه:‏

کارگردان دوم، جشنواره تئاتر دینی(نقل سرخ) ؛1382‏

 کارگردانی سوم و طراحی صحنه اول، جشنواره سراسری تئاتر مهر(نیلوفر آبی)

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/3/1