در حال بارگذاری ...

فرهاد پاک‌سرشت(گیلان)

تولد  : 1336صومعه‌سرا
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : دیپلم ادبی
اجراها : گذراندن دوره کوتاه نمایشنامه‌نویسی زیر نظر”خسرو حکیم‌رابط“؛ 1354 نگارش و بازی در نمایش”آماتورها“به کارگردانی”رضا میرمعنوی“؛ رشت، فومن؛ 1368 نگارش و بازی در نمایش”بار دیگر باران“به کارگردانی”رضا میرمعنوی“؛ رشت، جشنواره استانی، اصفهان، جشنواره منطقه‌ای، تهران، جشنواره فجر؛ 1369 نگارش و بازی در نمایش”یک پنجره برای دیدن“به کارگردانی”؟“؛ شیراز، جشنواره منطقه‌ای؛ 1370 نگارش نمایشنامه”مرغابی در شب ساچمه“ به کارگردانی(؟)؛ جشنواره استانی و منطقه‌ای لرستان؛‌ 1380 نگارش نمایشنامه”درنا در باران“ به کارگردانی(؟)؛لرستان، جشنواره منطقه‌ای ، تهران، جشنواره فجر؛‌ 1382 نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم داستانی”الیست“؛ سال(؟) نگارش فیلمنامه و کارگردانی فیلم داستانی”در پوست شیر“؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش تلویزیونی”گلاب“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”خانه اجدادی“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”فرشته‌ها نمی‌میرند“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”تنگامه“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”روزشمار زندگی“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”در این حوالی“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”مسلخ“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”فردا روشن است“؛ شبکه(؟)؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”بار دیگر باران“؛ شبکه 1؛ سال(؟) نگارش و کارگردانی مجموعه تلویزیونی”آن سنگ گران“؛ شبکه 1؛ سال(؟) نگارش نمایش تلویزیونی”شب بلند مختار“به کارگردانی(؟)؛ شبکه 1؛ سال(؟) نگارش نمایشنامه”اولیستی“ به کارگردانی(؟)؛ جشنواره استانی، منطقه‌ای، تیرنگ؛‌ سال(؟) نگارش نمایشنامه”گلاب“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛‌ سال(؟) نگارش نمایشنامه”یک جای پرت“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛‌ سال(؟) نگارش نمایشنامه”تا سرزمین مهر“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛‌ سال(؟) نگارش نمایشنامه”قرنطینه“ به کارگردانی(؟)؛ اجرا در(؟)؛‌ سال(؟) نگارش و کارگردانی نمایش”چهارشنبه خاتون“؛ جشنواره سراسری روستا، جشنواره استانی؛‌ سال(؟) کارگردانی نمایش تلویزیونی”چهارشنبه خاتون“؛ شبکه استانی؛ سال(؟)


دریافت جایزه نمایش برگزیده از جشنواره استانی و روستا برای نمایشنامه”چهارشنبه خاتون“؛ سال(؟) دریافت جایزه سوم نمایشنامه‌نویسی از جشنواره منطقه‌ای اردبیل و نمایشنامه‌نویسی اول از جشنواره استانی برای نمایش”اولیستی“؛ سال(؟)