در حال بارگذاری ...

محمد آقا رشیدی(فارس)

تولد  : 1354فارس، خرم بید
تخصص :
تحصیلات : دیپلم ادبیات؛ 1384
اجراها : کارگردانی و بازی در نمایش”شب مهتابی“؛ فارس، خرم بید ؛ 1382 بازی در نمایش”قصه جور دیگری بود“ به کارگردانی”حامد کارگر“؛ فارس، خرم بید ؛ 1382 بازی در نمایش”هنوز دود از کنده بلند می‌شود“ به کارگردانی”عبدالحسین برزگر“؛ فارس، خرم بید؛ 1382 بازی در نمایش”یک تیک مدرن“ به کارگردانی”مهدی خرم‌دل“؛ فارس، خرم‌بید ؛ 1383 بازی در نمایش”عروس ایل“ به کارگردانی”رضا شریفی“؛ فارسی، خرم بید ؛ 1383 کارگردانی و بازی در نمایش”دغدغه‌های پرچین“؛ فارس، خرم‌بید ؛ 1384