در حال بارگذاری ...

قاسم همتیان(کاشمر)

تولد  : 1362کاشمر
تخصص :
تحصیلات : کاردانی(؟) از دانشکده شهید دادبین؛ 1380
اجراها : بازی‌ در نمایش"زور بروز" به کارگردانی"محمد ناصری"؛ تربت حیدریه؛ 1376 بازی در نمایش"روئین تن" به کارگردانی"حسین شریفی"؛ تربت حیدریه؛ 1377 بازی در نمایش"شبیه پدر" به کارگردانی"محمد طاهری"؛ مشهد؛ 1378 بازی در نمایش"افسانه حسرت" به کارگردانی"علیرضا افتخاری"؛ تربت حیدریه؛ 1379 بازی در نمایش"برکت" به کارگردانی"حسین دشتبان"؛ کاشمر؛ 1379 بازی در نمایش"لانه" به کارگردانی"مهدی علی‌نیا"؛ کاشمر؛ 1380 بازی در نمایش"سفر آغاز" به کارگردانی"محمد ناصری"؛ مشهد، بندرعباس؛ 1380 بازی در نمایش"قوقو" به کارگردانی"محمد ناصری"؛ کاشمر؛ 1381 کارگردانی نمایش"بازی تلخ"؛ کاشمر؛‌ 1381 بازی در نمایش"نگرانم من هنوزم" به کارگردانی"محمد ناصری"؛ بجنورد؛ 1381 بازی در نمایش"شب بی پایان فاخته" به کارگردانی"وحید معینی"؛ کاشمر؛ 1381 بازی در نمایش"ایلکوچ ستاره" به کارگردانی"مهدی عراق‌پور"؛ کاشمر؛ 1381 بازی در نمایش"مافات" به کارگردانی"محمد ناصری"؛ مشهد؛ 1382 بازی در نمایش"کربلای بی‌شمر" به کارگردانی"محمد ناصری"؛ گرگان؛ 1385


دریافت جایزه بازیگری سوم از جشنواره استانی خراسان برای نمایش(؟)؛ 1376 دریافت جایزه بازیگری اول از جشنواره استانی خراسان برای نمایش(؟)؛ 1378 Dariush_ghasem2000@yahoo.com