در حال بارگذاری ...

ساسان هزارخانی(کرمانشاه)

تولد  : 1363کرمانشاه
تخصص : کارگردان
تحصیلات : دانشجوی ‌روانشناسی در دانشکده روانشناسی ورامین
اجراها : بازی در نمایش"غرابستان" به کارگردانی"بهمن مرتضوی"؛ اجرا در(؟)؛ 1380 کارگردانی نمایش"پیک نیک در میدان جنگ" نوشته"فرناندو آرابال"؛ اجرا در(؟)؛ 1381 نگارش و کارگردانی نمایش"قهوه‌ای نیمه سوخته‌"؛ اجرا در(؟)؛ 1382 کارگردانی نمایش"گوئرنیکا" نوشته"فرناندو آرابال"؛ اجرا در(؟)؛ 1384 مشاور کارگردان در نمایش"آن‌ها زنده‌اند" نوشته"آثول فوگارد" به کارگردانی"شقایق شباویز"؛ اجرا در(؟)؛‌ 1384 کارگردانی نمایش"باغ وحش شیشه‌ای" نوشته"تنسی ویلیامز"؛ اجرا در(؟)؛ 1385 نگارش و کارگردانی نمایش"سیزده"؛ اجرا در(؟)؛ 1385


دریافت مقام بازیگری نوجوان از جشنواره استانی کرمانشاه برای نمایش"غرابستان"؛ 1380 دریافت مقام کارگردانی اول از اولین جشنواره بین‌المللی مهرآئین برای نمایش"پیک نیک در میدان جنگ"؛ 1382 دریافت مقام نویسندگی دوم از جشنواره استانی کرمانشاه برای نمایش"قهوه‌ای نیمه سوخته"؛ 1382 دریافت مقام کارگردانی اول از جشنواره بین‌المللی مهرآئین(معلولان) برای نمایش"گوئرنیکا"؛ 1384