در حال بارگذاری ...

سمائه آرون(پارس‌آباد)

تولد  : 1361اردبیل
تخصص : بازیگر
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش"پل" به کارگردانی"غریب منوچهری"؛ اردبیل؛ 1385 بازی در نمایش"قوچاق بنی" به کارگردانی"اکبر محمدی"؛ مغان؛ سال(؟) بازی در نمایش"قوپوزون بیر پردسی" به کارگردانی"اکبر محمدی"؛ مغان؛ سال(؟) بازی در نمایش"الف ب پ" به کارگردانی"با‌ب‌الله عزیز‌پور"؛ اجرا در(؟)؛ سال(؟) بازی در نمایش"و گل سرخ" به کارگردانی"اصغر سعادت"؛ اردبیل(جشنواره بسیج استانی)؛ سال(؟)


دریافت جایزه مقا‌م دوم بازیگری زن برای نمایش"قوچاق بنی" از جشنواره(؟)؛ سال(؟) دریافت جایزه مقا‌م اول بازیگری زن برای نمایش"قوچاق بنی" از جشنواره(؟)؛ سال(؟)