در حال بارگذاری ...

سیدمحمدمهدی خدیور(بوشهر)

تولد  : 1363تهران
تخصص : کارگردان، طراح حرکت، لباس، صحنه
تحصیلات : کاردانی نمایش با گرایش بازیگری ـ کارگردانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر؛ سال(؟)؛ کارشناسی نمایش با گرایش ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر؛ سال(؟)
اجراها : نگارش و کارگردانی نمایش"شاهزاده عشاق شاهزاده شب"؛ اجرا در(؟)؛ 1383 نگارش، کارگردانی و بازی در نمایش"پرنده برفی"؛ اجرا در(؟)؛ 1384 دستیار کارگردان و طراح لباس در نمایش"لیلی تا لیلی" به کارگردان"محمدرضا شهبازی"؛ تهران، فرهنگسرای بهمن؛ 1385


khadivmehdy@yahoo.com (20/10/86)