در حال بارگذاری ...

امام وردی عباس‌نژاد(پارس آباد)

تولد  : 1353پارس آباد
تخصص : نویسنده، کارگردان
تحصیلات : دیپلم
اجراها : نگارش و کارگردانی نمایش"حلقه‌ای در بیابان"؛ پارس آباد؛ 1373 نگارش و کارگردانی نمایش"برگ‌های خزان"؛ پارس آباد؛ 1375 نگارش و کارگردانی نمایش"پنجره"؛ پارس آباد؛ 1377 نگارش و کارگردانی نمایش"سلام دریا"؛ پارس آباد؛ 1378


عضو گروه تئاتر مداد رنگی (13/4/86)