در حال بارگذاری ...

محسن عصری(سنقر)

تولد  : 1352سنقر
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناسی روانشاسی از دانشگاه شهید بهشتی؛ 1379
اجراها : بازی در نمایش"پیر چنگی" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1374 بازی در نمایش"قشلاق آخر" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1379 بازی در نمایش"نقل آخر" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1379 بازی در نمایش"هفت در هفت خوان رستم" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار ارشاد؛ 1385 (17/5/86)