در حال بارگذاری ...

رضا طاهرآبادی(سنقر)

تولد  : 1365سنقر
تخصص :
تحصیلات : دانشجوی رشته(؟) در دانشگاه کرمانشاه؛ ورودی(؟)
اجراها : بازی در نمایش"پوپک ها در باد" به کارگردانی"سعید اخوانی"؛ سنقر، تالار ارشاد؛ 1383 بازی در نمایش"تلخ بازی قمر در عقرب" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار امام؛ 1383 بازی در نمایش"شبیه پدر" به کارگردانی"محمدرضا مظفری"؛ سنقر، تالار امام؛ 1383 بازی در نمایش"خاک دامن گیر" به کارگردانی"سعید اخوانی"؛ سنقر، تالار ارشاد؛ 1384 بازی در نمایش"جعبه شن" به کارگردانی"رامین رمضانی"؛ سنقر، تالار امام؛ 1384 بازی در نمایش"باغ آرزوها" به کارگردانی"محمدرضا مظفری"؛ سنقر، تالار امام؛ 1385 (17/5/86)