در حال بارگذاری ...

افشین خدری(سنقر)

تولد  : 1354سنقر
تخصص : موسیقی
تحصیلات : سیکل؛ 1369
اجراها : ساخت موسیقی در نمایش"یاد صیاد" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1376 ساخت موسیقی در نمایش"خون شیر" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1379 ساخت موسیقی در نمایش"قشلاق آخر" به کارگردانی"علی حشمتی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1380 ساخت موسیقی در نمایش"هفت نقل" به کارگردانی"جمال برفی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1379 ساخت موسیقی در نمایش"ایران زمین" به کارگردانی"کیومرث واعظی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1381 ساخت موسیقی در نمایش"سونات رحیل" به کارگردانی"کیومرث واعظی"؛ سنقر، تالار مفتح؛ 1383 (30/5/86)