در حال بارگذاری ...

بهمن حاتمی نقده

تولد  : 1333 ارومیه
تخصص : کارمند
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش "ناآرام" به کارگردانی "جلیل آقداشی"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1353 بازی در نمایش "شهر موعود غریب" به کارگردانی "لقمان نظیری"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1355 بازی در نمایش "سوگ سیاوش" به کارگردانی "بهمن احمدی"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1356 بازی در نمایش "ضیافت" به کارگردانی "غلامرضا عزیزی"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1358 بازی در نمایش "؟" به کارگردانی "غلامرضا عزیزی"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1362 بازی در نمایش "خاک صبور" به کارگردانی "غلامرضا عزیزی"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1363 بازی در نمایش "عشق در سایه‌سار آتش" به کارگردانی "محمدباقر جعفرزاد"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1364 بازی در نمایش "کچل و مردم شهر آز" به کارگردانی "محمدباقر جعفرزاد"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1366 بازی در نمایش "بعد از طوفان" به کارگردانی "محمدباقر جعفرزاد"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1367 بازی در نمایش "کرنا" به کارگردانی "پرویز ؟؟اقدم"؛ شهر(؟) تالار (؟)؛ 1379


دریافت جایزه بازیگری سوم نمایش "ترنا" به مناسبت یکصدمین سال تولد حضرت امام؛ 1379 دریافت عنوان بازیگر منتخب جشنواره استانی نمایش (؟)؛ 1379 (8/3/87)