در حال بارگذاری ...

رضا عباسی زیدی(ساری)

تولد  : ‌ 1358 ساری
تخصص : بازیگر
تحصیلات : سوم راهنمایی؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"جمعه با پدربزرگ" نوشته"حسن دولت آبادی" به کارگردانی"یوسف یونسی"؛ اجرا در(؟)؛ 1381 بازی در نمایش"این هم یه روباه دیگه" نوشته و کارگردانی"یوسف یونسی"؛ اجرا در(؟)؛ 1382 بازی در نمایش"خروسک زرنگ" نوشته و کارگردانی"یوسف یونسی"؛ اجرا در(؟)؛ 1383 بازی در نمایش"امیر و غول بدجنس" نوشته و کارگردانی"یوسف یونسی"؛ اجرا در(؟)؛ 1384 بازی در نمایش سیاه بازی "‌دردسرهای عاشقی" نوشته و کارگردانی"یوسف یونسی"؛ اجرا در(؟)؛ 1385 بازی در نمایش"دارا و سارا" نوشته و کارگردانی"یوسف یونسی"؛ اجرا در(؟)؛ 1385


(30/6/1387)