در حال بارگذاری ...

ناصرالدین باباییان(مهاباد)

تولد  : 1330 مهاباد
تخصص : بازیگر‌
تحصیلات :
اجراها : بازی در نمایش"عروسک‌های شاخدار" به کارگردانی"قاسم پورشکیب"؛ تهران، مهاباد؛ 1355 بازی در نمایش"مستمسک" به کارگردانی"قاسم پورشکیب"؛ ‌‌مهاباد، ارومیه؛ 1356 بازی در نمایش"شیخ صنعان" به کارگردانی"آتش تقی‌پور"؛ تهران، مهاباد؛ 1356 بازی در نمایش"باغ آلبالو" به کارگردانی"آتش تقی‌پور"؛ ‌مهاباد؛ 1356 بازی در نمایش"سیاوش بر باد" به کارگردانی"آتش تقی‌پور"؛ ‌‌مهاباد؛ 1356 بازی در نمایش"تنلگر نسیم" به کارگردانی"سیدمسعود سیدقادری"؛‌ مهاباد؛ 1369 بازی در نمایش"هیاهوی نیمه شب" به کارگردانی"سیدمسعود سیدقادری"؛ ‌‌مهاباد، بوکان؛ 1370 بازی در نمایش"گوهر پنهان" به کارگردانی"مناف ایران‌پناه"؛ سمنان، مهاباد؛ 1370 بازی در نمایش"خار و دل" به کارگردانی"مناف ایران‌پناه"؛ اردبیل، مهاباد؛ 1371 بازی در نمایش"سهراب و ساز والی" به کارگردانی"مناف ایران‌پناه"؛ تبریز، مهاباد؛ 1372 بازی در نمایش"سیروان" به کارگردانی"مناف ایران‌پناه"؛ تهران، مهاباد؛ 1374


همکاری با صدا و سیمای مرکز مهاباد در زمینه بازیگری و دوبله دریافت جایزه بازیگری برای"سهراب و ساز والی" از جشنواره(؟)؛ سال(؟) دریافت جایزه بازیگری برای"سیروان" از جشنواره(؟)؛ سال(؟) (9/9/1387)