در حال بارگذاری ...

سعید جمشیدی(کرمانشاه)

تولد  : 1360کرمانشاه
تخصص : بازیگر
تحصیلات : کارشناس عمران دانشگاه(؟)؛ سال(؟)
اجراها : بازی در نمایش"غرابستان" به کارگردانی"بهمن مرتضوی"؛ کرمانشاه، تالار غدیر؛ 1380 بازی در نمایش"شب یلدا" به کارگردانی"عبدالحسین ظاهری"؛ کرمانشاه، تالار غدیر؛ 1381 بازی در نمایش"شب‌... شیرین" به کارگردانی"سیدمحمدجواد معراجی"؛ کرمانشاه، تالار(؟)؛ 1383 بازی در نمایش"من کی هستم" به کارگردانی"قدرت کاویار"؛ کرمانشاه، تالار غدیر؛ 1384 بازی در نمایش"کیسه بوکس" به کارگردانی"عبدالحسین ظاهری"؛ کرمانشاه تالار(؟)؛ 1384 بازی در نمایش"شامگاه غریبان" به کارگردانی"خسرو امیری"؛ لرستان، تالار(؟)؛ 1385 بازی در نمایش"سریر خون" به کارگردانی"سعید جمشیدی"؛ کرمانشاه،‌ تالار غدیر؛ 1385 بازی در نمایش"مردی با چشمان آبی" به کارگردانی گروهی؛ کرمانشاه، تالار غدیر؛ 1385 بازی در نمایش"نفرین" به کارگردانی"سیدمحمدجواد معراجی"؛ کرمانشاه تالار غدیر؛ 1386 بازی در نمایش"باش‌" به کارگردانی"خسرو امیری"؛ خوزستان، تالار(؟)؛ ‌1386 بازی در نمایش"رستگاری در ساعت 25 " به کارگردانی"سعید جمشیدی"؛ کرمانشاه، تالار غدیر؛ 1387 کارگردانی نمایش"سریر خون" نوشته"خسرو امیری"؛ سنندج، کرمانشاه، سنندج، تهران؛ 1385 کارگردانی نمایش"رستگاری در ساعت 25 " نوشته"حمیدرضا نعیمی"؛ کرمانشاه، سنندج، تهران تالار(؟)؛ 1387-1385


دریافت جایزه کارگردانی اول جشنواره دانشجویی غرب کشور سنندج؛ 1384 دریافت جایزه بازیگری سوم جشنواره استانی ماه دو دوره؛ 1386-1384 دریافت جایزه طراحی لباس و صحنه جشنواره دانشجویی غرب کشور؛ 1385 دریافت جایزه بازیگری اول جشنواره تئاتر دانشجویی غرب کشور؛ 1385 دریافت جایزه بازیگری اول جشنواره تئاتر دانشجویی دانشگاه‌های پیام نور سراسر کشور؛ 1385 دریافت جایزه بازیگری اول سوگواره تئاتر عاشوراییان لرستان‌؛ 1385 دریافت جایزه بازیگری سوم جشنواره سراسری تئاتر بانوان؛ 1387 Saee08312004@yahoo.com (13/12/1387)