در حال بارگذاری ...

احمد گل بیگی(زابل)

تولد  : گرگان-1357‏
تخصص : بازیگر، کارگردان
تحصیلات : دیپلم ‏
اجراها : نمایش کارگردان: ‏ ‏" همراه " زابل، جشنواره شهرستانی؛ 1379‏ بازی: ‏ ‏" صبح غمگین " ( اسماعیل خسروی ) زاهدان، سالن شهید رجایی؛ 1369‏ ‏" طلوع دیگر " ( اسماعیل خسروی ) زاهدان، سالن تربیت؛ 1371‏ ‏" شبیخون" ( حسین نامجو ) زاهدان، سالن تربیت؛ 1373‏ ‏" آیت نامیر" ( علیرضا شهدادی ) زاهدان، سالن شهید مطهری؛ 1374‏ ‏" او شیدا " ( علیرضا شهید ) زاهدان، مجتمع ارشاد؛ 1376‏ کارگردان:‏ ‏" عروس‌" کانون تربیت؛1374‏ ‏" اسب " ( بهرام غرابی ) زاهدان، مجتمع زاهدان؛ 1377‏ ‏" صید دل " ‌ ( محمد صبحی شهر) زاهدان، مجتمع زادهدان؛ 1378‏ ‏" باغ سنگی " ( حمیدرضا شهرکی ) زابل، زاهدان، آبادان، بوشهر؛ 1379‏ ‏" یک سر هزار کلاه " ( محمود صبحی شهر ) زاهدان؛ 1381‏ ‏" توتشینان" ( علیرضا شهدادی ) چابهار، سالن ارشاد؛ 1382‏ ‏" شب پرهیاهو " ( علیرضا شهدادی ) دانشگاه زابل ‏ ‏"تصنیف عطش " ( علیرضا راچودی ) زابل ‏"عشق آباد" ( علیرضا شهدادی ) زابل، زاهدان، ایرانشهر؛85 – 1384‏ ‏" فردا " ( سیروس همتی ) زابل، زاهدان، سالن ارشاد؛ 1386‏


جوایز: ‏ دریافت اول کارگروهی " صبح غمگین " در مرحله استانی ‏ دریافت اول کار گروهی " آیت نامیر" در مرحله استانی ‏ دریافت بازیگر سوم " اشیوا " در جشنواره استانی و راهیابی به جشنواره منطقه ای ‏ دریافت اول کار گروهی " صید دل" در جشنواره استانی و راهیابی به جشنواره منطقه ای ‏ دریافت سوم بازیگری " اسب " در مرحله استانی ‏ دریافت اول " صبح غمگین " در جشنواره استانی دانش آموزی ‏ دریافت بازیگر اول " شب پر هیاهو " در جشنواره شهرستانی ‏ دریافت کارگردانی اول " همراه " در جشنواره شهرستانی ‏ تقدیر بازیگری " آخرین نی " در جشنواره استانی ‏ 1388/6/31