در حال بارگذاری ...

مسلم صالحی(لرستان)

تولد  :
تخصص :
تحصیلات :
اجراها :

نمایش
بازی:
"آنکس که نتوانست" (نورالله ملکی) بروجرد؛1379
"بن بست" (ایرج شریفی) بروجرد؛1380
"آقا غول و خاتون غول" (ایرج شریفی) الشتر؛1380
"روز با شکوه آقای گورگن" (هبت الله شیخی یگانه) خرم‌آباد؛1386
"اکتشافات" (هبت الله یگانه) الشتر؛1386
"خاک بکر" (هبت الله یگانه) ازنا؛1386  
"کنار ریل" (هبت الله یگانه) الیگودرز؛1387

کارگردان، بازی:
"شهرزاد" الشتر؛1385
"اکتشافات" خرم آباد؛1387
"سطر آخر" الشتر؛1388
"مبارک + عشق و آسمان" الشتر؛1389جوایز:
دریافت مقام اول موسیقی متن نمایش "گریه گهواره" الشتر، جشنواره استانی؛1384
دریافت مقام اول طراحی صحنه نمایش "شرم شیرین" نورآباد، جشنواره استانی؛1385
دریافت سوم بازیگری الشتر، جشنواره کوتاه تجربی؛1385
دریافت اول بازیگری الشتر، جشنواره کوتاه تجربی استانی؛1386
دریافت اول بازیگری جشنواره استانی ازنا؛1386
دریافت مقام اول طراحی صحنه نمایش "خاک بکر" ازنا، اولین جشنواره استانی؛1386

89/10/6