در حال بارگذاری ...

سودابه فضایلی

تولد  : تهران – 1326
تخصص : نویسنده و مترجم
تحصیلات : دیپلم راضی تهران- ادبیات انگلیسی ، لندن – کمبریج، 1351-1348 – زبان وادبیات تطبیقی ، پاریس سوربن؛ 1356- 1352 – زبان پهلوی، اوت زتود، سوربن ؛ 1355
اجراها :

نوشته ها  و ترجمه ها:
گشت و گشتن و باز گشتن ها ( مجموعه داستان ) ؛ 1346
درخت بنفش ( داستان کوتاه )؛ 1347
کرکس ( نمایشنامه ) – مغز چوبی ها ( نمایشنامه ) – کمبوجیه – چپترین نخاع 1346 – 1349( دردست چاپ نشر افراز )
صداع ( داستان بلند ) ؛ 1350- 1351 ( چاپ نیلوفر 1390)
راه باریکی به سوی شمال ( ادوارد باند ) برای کارگاه نمایش؛ 1352
گاسپار ( پیتر هانتکه ) برای کارگاه نمایش؛ 1353
ماه بی بی ( داستان بلند ) ؛ 1355
زندگینامه روژویچ ، ایزانشتاین ... ، شعر، نمایش، گفتگو
روژویچ، تئاتر چهارسو؛ 1356-1357
هملت، هدیه سالگرد ما، استریندبرگ، تئاترشهر؛ 1357
رابرت فلاهرتی و سینمای مستند شاعرانه، فواد کونیتار، بی تا؛ 1359( چاپ دوم روز بهان؛ 1390)
سینمای شیلی ( مایکل کاتن ) ؛ 1360( دردست چاپ، روزبهان )
خاطرات مرگ ( مایکل سابوم ) ؛ 1365 ( نشر زرین )
بی چینگ ( چاپ اول ) نقره، 1361 ( چاپ دهم ) ثالث؛ 1381
زائرخوشبخت ( ماریوپوزو ) نشرآینه؛ 1362 ( دردست چاپ دوم روزبهان )
شکسپیر در پرتو هنرعرفانی ( مارتین لینگز ) ؛ 1364 ( نشر نقره )
از کف دستم مرغان عجب روید ( بررسی شعر اکنون فارسی )؛ 1368 ( دردست چاپ روزبهان )
اخبار العلاج ( لویی ماسینیون ) اشعار عربی ترجمه محمد فضایلی ؛ 1379 ( نشر پرسش )
سنت و تحول در موسیقی ایرانی ( ژان دورینگ، انجمن ایرانشناسی فرانسه ونشرتوس)1384
موسیقی و عرفان ( ژان دورینگ ، انجمن ایرانشناسی فرانسه و نشر پرسش) ؛ 1379
ثورا ( پاپوس ) ؛ 1381 ( نشر ثالث چاپ دوم )
فرهنگ غرایب در دو جلد ؛ 1384 ( نشر افکار چاپ دوم )
روح نغمات ( ژان دورینگ ) ؛ 1384 ( نشر جیحون چاپ پنجم )
راز شکسپیر ( مارتین لینگز ) ؛ 1386 ( نشر قطره چاپ دوم )
دانود جینگ ( لائودسر ) ؛ 1356 ( انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب ، دردست چاپ )
عاشقانه ها ، بازخوانی گفتارهای یار عاشقان؛ 1387 ( نشر جیحون )
شبرنگ بهزاد ، سه مقاله ی نمادشناختی ؛ 1387 ( نشر جیحون )
فرهنگ نمادها در پنج جلد ( ژان شوالیه و آلن گربران ) ؛ 1378- 1387
پژوهشی در ایده ها، انسان ها و رویدادها در ادیان عهد باستان ( سموئل براندن ) انتشارات ادیان و مذاهب ( دردست چاپ )به روز شده: 1391/9/20