در حال بارگذاری ...

محسن آزاد

تولد  : تهران 1366
تخصص : کارگردان
تحصیلات : کارشناسی تئاتر
اجراها :

کارگردانی:
نمایش "معرکه در معرکه" نوشته "داود میرباقری"، حوزه هنری؛ 1391
نمایش "خواب‌های سیاه" نوشته "مینا قربانی خسرو شاهی"، حوزه هنری؛ 1391
بازیگری تله فیلم:
"یاد استاد" به کارگردانی "علی توکل نیا"؛ 1388
بازیگری تئاتر:
نمایش "فکر میکنی تو این خونه چه خبره" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1390
نمایش "افسانه گل هفت رنگ" به کارگردانی "علی حسنی"؛ 1391
دستیار کارگردانی:
نمایش "معرکه اهل طرب" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1389
نمایش "اگر نرفته بودی" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1390
نمایش "فکر میکنی تواین خونه چه خبره" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1390
نمایش "ماه تی تی" به کارگردانی "گیتا بهادری"؛ 1390
نمایش "شنبه‌های رفتن" به کارگردانی "گیتا بهادری"؛ 1390
نمایش "غریبه" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1390
نمایش "آن تن گونه به خاک نگذاشت" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1391
نمایش "ثبت بوم" به کارگردانی "رهام مخدومی"؛ 1391فعالیت:
تدریس بازیگری در آموزشگاه آزاد سینمایی ایران

به روز شده: 1392/3/27