در حال بارگذاری ...

محمد ابراهیم‌زاده

تولد  : گناوه
تخصص :
تحصیلات : کارشناسی تربیت‌بدنی از دانشگاه فنی حرفه‌ای لویزان تهران؛ 1374
اجراها :

نمایش
کارگردانی، نگارش:

”رهایی“؛ بندر گناوه ؛ 1362
”مژده‌ای دل“؛ بندر گناوه؛ 1364
”بازرس“؛ بندر گناوه؛ 1366
”حکایت سبز“؛جشنواره‌های‌ استانی سوره؛ 1372
”ستاره‌های خاموش برج زحل“؛ جشنواره‌های استانی، منطقه‌ای، فجر
”خون‌بها“؛ جشنواره فجر استانی
نگارش:
”کابوس“؛ جشنواره سوره استانی؛ 1375
” پروانه در مشت“؛جشنواره‌های استانی، منطقه‌ای، فجرجوایز:
کسب مقام اول کشور در مسابقه نمایشنامه‌نویسی رشد و تربیت برای نگارش نمایشنامه”کابوس“
دریافت مقام اول کشور در مسابقه نمایشنامه نویسی رشد تربیت برای نگارش نمایشنامه”پرنده، پرواز“
به روز شده: 1386/3/4