در حال بارگذاری ...

عرفان ذریه اکبر

تولد  : تبریز1369
تخصص : بازیگر
تحصیلات : محصل، گواهی‌نامه بازیگری از کانون سینماگران جوان، 1383
اجراها :

بازی در نمایش”الوتریا“به کارگردانی”محمدرضا جوزی و وحید رهبانی“؛ تهران، تئاترشهر، کارگاه نمایش؛ 1384
بازی در نمایش”کوتاه خوب و بد“به کارگردانی”علی صالحی“؛ تهران، حوزه هنریپست الکترونیکی: erfan.za@yahoo.com

به روز شده: 1385/4/2