در حال بارگذاری ...

یدالله آقاعباسی

تولد  : 1331 - کرمان
تخصص : نویسنده، مترجم، پژوهشگر
تحصیلات : دیپلم ریاضی (دبیرستان شاهپور کرمان، 1350)، لیسانس مدیریت (کرمان، 1354)، لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی (کرمان، 1368)، فوق لیسانس اطلاع رسانی و علوم کتابداری (دانشگاه تهران، 1373)، دکتری ادبیات نمایشی (وزارت علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان 1387)
اجراها :

کارگردانی:                                                                                                                                رهگذرهای درون شب، نوشته نادر ابراهیمی1352، کرمان
مسافر (ریل)، نوشته محمود دولت آبادی 1353، کرمان، سنندج، رضاییه، شاه آباد غرب، کرمانشاه، سقز
خانه بارانی، نوشته فرامرز طالبی 1354، کرمان، سیرجان، رفسنجان
شب، نوشته امین فقیری1354، کرمان
شب مهتاب، نوشته یدالله آقاعباسی1354، کرمان
هر کسی کار خودش، نوشته بهرام بیضایی 1354، کرمان
پیرپاتلن و کیل، کیوم ژوسولم، 1354، کرمان
چهار صندوق، نوشته بهرام بیضایی 1358، کرمان
سیزوئه بانسی مرده است، نوشته اتول فوگارد، ترجمه محمود کیانوش 1365، تهران، تالار مولوی
مونتسرا، نوشته امانوئل روبلس، ترجمه ابراهیم صدقیانی 1366، کرمان، تالار هنر تهران
آن شب که تورو زندانی بود، نوشته رابرت ای لی و جروم لارنس ترجمه بهزاد قادری و یدالله آقاعباسی 1367، کرمان
دوغی عنابی، نوشته یدالله آقاعباسی،  1368کرمان
در پوست شیر، نوشته شون اوکیسی ترجمه اسماعیل خویی 1369، کرمان
فروبسته چشم،نوشته یدالله آقاعباسی 1373، کرمان، بوشهر
قصه کوتاه کن شهرزاد، یدالله آقاعباسی 1375، کرمان)
راه باریک به شمال دور، نوشته ادوارد باند ترجمه یدالله آقاعباسی1376، کرمان
پیوند خونی، نوشته آتول فوگارد ترجمه یدالله آقاعباسی 1377، کرمان
به گلی که فرشته اش می بایست، نوشته یدالله آقاعباسی 1379 کرمان
دیوار بزرگ چین، نوشته ماکس فریش ترجمه یدالله آقاعباسی 1381، کرمان، شیراز، تهران
مرگ تصادفی یک آنارشیست.نوشته داریوفو، ترجمه یدالله آقاعباسی و علی اصغر مقصودی 1383 کرمان.
رو در روی آفتاب نوشته یدالله آقاعباسی، 1386 کرمان
سیبی در دست، سودایی در سر، نوشته یدالله آقاعباسی، 1388 کرمان
شب سیاوشان نوشته یدالله آقاعباسی  1391 کرمان
برگردانها نوشته برایان فرایل ترجمه یدالله آقاعباسی و مینا متصدی 1392 کرمان
بازیگری:
نقش پیرمرد در نمایشنامۀ رهگذرهای درون شب، نوشتۀ نادر ابراهیمی، کار یدالله آقاعباسی، 1352
نقش قهوه چی در نمایشنامۀ پاتوغ نوشتۀ اسماعیل خلج، کار گروهی، 1352
نقش جوان و روباه در نمایشنامۀ محو در پرتو نور نوشته و کار لقمان نظیری، 1353
نقش مرحب در نمایشنامۀ مسافر(ریل) نوشتۀ محمود دولت آبادی، کار یدالله آقاعباسی و مجدداً ابراهیم مطیعی، 1353
نقش وسطی در نمایشنامۀ بر روی اقیانوس (زورق سرگردان) نوشتۀ مرژوک کار ابراهیم مطیعی، 1353
نقش عزیز در نمایشنامۀ سیاه نوشتۀ علی نصیریان کار رضا خضرایی، 1353
نقش قصه گو در نمایشنامۀ هر کسی کار خودش، نوشته و کار یدالله آقاعباسی،1353
نقش پاتلن در نمایشنامۀ پیرپاتلن وکیل، نوشتۀ کیوم ژوسولم. کار یدالله آقاعباسی، 1354
نقش شکراله در نمایشنامۀ شب نوشتۀ امین فقیری، کار یدالله آقاعباسی، 1354
نقش مرگ در نمایشنامۀ سیزیف و مرگ نوشتۀ روبرمرل ترجمه احمد شاملو کار دکتر حسینی، 1354
نقش حیدر در نمایشنامۀ خانه بارانی نوشتۀ فرامرز طالبی، کار یدالله آقاعباسی، 1354
نقش مترسک در نمایشنامۀ چهار صندوق نوشتۀ بهرام بیضایی، کار یدالله آقاعباسی، 1358
نقش بونتو در نمایشنامۀ سیزوئه بانسی مرده است نوشتۀ آثول فوگارد، کار یدالله آقاعباسی،1365
نقش ایزکیردو در نمایشنامۀ مونتسرا نوشتۀ امانوئل دوبلس کار یدالله آقاعباسی، 1366
نقش امرسون در نمایشنامۀ آن شب که تورو زندانی بود، ترجمه (مشترک با قادری) و کار یدالله آقاعباسی، 1367
نقش مرد در نمایشنامۀ دوغی، عنابی نوشته و کار یدالله آقاعباسی، 1368
نقش گریکسون در نمایشنامۀ در پوست شیر، نوشتۀ شون اوکیسی، کار یدالله آقاعباسی، 1369
نقش سردار در نمایشنامۀ فرو بسته چشم، نوشته و کار یدالله آقاعباسی، 1373
نقش خیال شهریار در نمایشنامۀ قصه کوتاه کن شهرزاد، نوشته و کار یدالله آقاعباسی، 1375
نقش باشو در نمایشنامۀ راه باریک به شمال دور، ترجمه و کار یدالله آقاعباسی، 1379
نقش رهگذر در نمایشنامۀ به گلی که فرشته اش می بایست نوشته و کار یدالله آقاعباسی، 1379
نقش روانی در نمایشنامۀ مرگ تصادفی یک آنارشیست نوشتۀ داریوفو، ترجمه و کار یدالله آقاعباسی، 1383
نقش هفتواد در نمایشنامه سیبی در دست سودایی در سر نوشته یدالله آقاعباسی، 1389
نقش پیشکار در نمایشنامه شب سیاوشان نوشته یدالله اقاعباسی1391
کتاب های تالیفی:
به گلی که فرشته اش می بایست (نمایشنامه) تهران،سپیده سحر،1380
و دریا هماره می آشوبد(شعر)،تهران،فصل سبز،1380
نمایشنامه های کرمان (فروبسته چشم،قصه کوتاه کن شهرزاد، دوغی عنابی) تهران، نمایش،1380
نمایش خلاق، قصه گویی و تئاترهای کودکان و نوجوانان، تهران، قـطره، 1385چاپ دوم 1386 ، چاپ سوم 1388و (دانشگاه کرمان)
بم، مهر بی ریای رودابه (داستان)، تهران، نشر فرزان روز، 1386
سنگ فرسنگ (مجموعه نمایشنامه) نشر قطره 1389
به ستاره ها به باران . تهران، نشر قطره.1387
جستارهایی در هنر نمایش.تهران افراز. 1390
دانشنامه نمایش ایرانی، دانشگاه کرمان و نشر قطره 1391
سنگ تیمارخوار، مجموعه نمایشنامه، تهران، نشر قطره 1391
کتاب های ترجمه:
آن شب که تورو زندانی بود،رابرت ای لی و جروم لارنس)،(با بهزاد قادری) تهران، نمایش،1370
مرغابی وحشی،هنریک ایبسن،(با بهزاد قادری)تهران،نمایش،1371
پیوند خونی،آتول فوگارد،تهران،سپیده سحر،1379
راه باریک به شمال دور ادوارد باند،تهران،سپیده سحر،1379
خداوندگار براون،یوجین اونیل،(با فرشته وزیری نسب)،تهران،سپیده سحر،1379
مارکوپولی،یوجین اونیل،(با بهزاد قادری)،تهران،سپیده سحر،1379
برخیزید و بخوانید،کلیفورد ادتس،(با فرشته وزیری نسب)،تهران،سپیده سحر،1379
آن اسب کهر را بنگر، امریک پرس برگر، تهران، جامه دران،1380
نوشته هایی در باب لعبتک ها، ریلکه و دیگران، تهران، نمایش،1380
فریاد، (فیلمنامه) آنتونیونی، تهران، سپیده سحر،1380
کسوف( فیلمنامه) آنتونیونی، تهران، سپیده سحر،1380
دریا، ادوارد باند، تهران، سپیده سحر،1380
احمق، ادوارد باند، (با بهزاد قادری)،تهران، سپیده سحر،1380
مرگ دانتون،گئورگ بوخنر،تهران،سپیده سحر،1380
بیتوس بیچاره،ژان آنوی،تهران،سپیده سحر،1380
مرد یخین می آید،یوجین اونیل،(با بهزاد قادری)،تهران،سپیده سحر،1380
کارگردان ها از تیاتر می گویند، ماریا دلگادو و پل هریتاج، تهران، نمایش،1380
نظریه صحنه مدرن، اریک بنتلی،کرمان، فانوس،1381
از درمان گذشته،گراهام گرین،کرمان، فانوس، 1381
کاربردهای نمایش در تعلیم و تربیت و اجتماع،هادسن و دیگران، تهران، نمایش، 1382
بازنگری در بازیگری،فیلیپ ب زاریلی،تهران،قطره، 1383
عزا برازنده الکتراست، یوجین اونیل،تهران،قطره،1384
دیوار بزرگ چین، ماکس فریش، تهران قطره،1384
مرگ تصادفی یک آنارشیست، داریو فو،تهران، قطره،1384
امپراتور جونز،یوجین اونیل،تهران، قطره،1384
برگردان ها، برایان فرایل، (با مینا متصدی)، تهران، نشر قطره 1389
هنر پوشیده نمایشگر، یوجینیو باربا، تهران، سوره مهر، 1390
آنتوان چخوف نوشته لارنس سنه لیک، نشر قطره،1391
مقاله های تألیفی:
هرگز کسی با من اینگونه سخن نگفت، فصلنامه کرمان، شماره 5، تابستان 70
عصر اطلاعات، امکانات، خطرات، فرهنگ و ادب سال دوم، بهار 74
جستجویی در رکود هنر نمایش در ایران 1و 2، سینما تیاتر، 17 و 16 مهر و دی 75
تصویر استبداد قاجار در آینه آثار نمایشی؛ نشریه دانشکده ادبیات 4 و 5 بهار 78، زمستان 77
تماشا بازیگر کیمیاگر تیاتر، مجله نمایش، شماره 5، تیر 77
دیالوگ و کیفیت ارتباط در هنر تیاتر، مجله نمایش شماره 25-24
نمایه موضوعی؛ فصلنامه تیاتر، سال 79، شماره 5-4، (255-219)
جستجوی ویژگی درام فصلنامه تئاتر، تهران، 79
تیاتر در پی اجرای عدالت است، مجله پایاب، شماره 6، آذر 80
بازگو تا قصه درمانها شود، فصلنامه کرمان، بهار 81
آفات درون سوز جامعه آرمانی، نمایش شماره 51، اردیبهشت 81، شماره 52،
نقش سیاست بر نگین نمایش عصر قاجار 1؛ فصلنامه تیاتر، شماره 36، پاییز 82
نقش سیاست بر نگین نمایش عصر قاجار 2؛ فصلنامه تیاتر، شماره 37، زمستان 82
دریدن پرده های پندار در نمایشنامه مرغابی وحشی با نگاهی به ادبیات فارسی، سمینار بزرگداشت هنریک ایبسن، 1382
حس نیاز به تیاتر، نمایش 71-70، آذر و دی 82
چه معنیستم من؛ نشریه دانشکده ادبیات شماره 13، بهار 82، 21 صفحه
کارکردهای جشنواره، مجله نمایش، شماره 111 و 112
جایگاه تئاتر شهرستان در توسعه تئاتر کشور، سمینار، تالار چهارسوی تئاتر شهر، 1385
حدود کاربرد لهجه، فصلنامه تئاتر، شماره 15
یادداشتی بر نمایش تاریخی، مجله نمایش، شماره 53
جستجوی پرفورمانس در سرودهای گاهانی، مجله مطالعات ایرانی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهارم، شماره 7، بهار 84
یادداشتی بر نمایش تاریخی، نمایش، شماره 53
دراماتورژی و پژوهش هنری، فصلنامۀ تئاتر، تهران، شماره 3، دورۀ جدید، تابستان 84
تئاتر: انگیزه ها و چالش ها، مجلۀ صحنه، شمارۀ 28، بهمن 84
سنت ها و جایگاه آن ها در طرح تئاتر ملی، دانشگاه تهران، سمینار تئاتر ملی خرداد 85
باران خواهی مجله مطالعات ایرانی کرمان دانشکده ادبیات دانشگاه کرمان شماره 12 پاییز 86
نمایش ایرانی و نسبت آن با نمایش جهان، تهران، فصلنامه تئاتر شماره 42، 43 پاییز 87
کارآفرینی برای فارغ التحصیلان نمایش، دومین سمینار تئاتر دانشگاهی ایران، تهران بهار 87
نمایش خلاق، آزمایشگاه زندگی، فصلنامه تک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بیش شماره 1388
سده نمایش آیینی مجله مطالعات ایرانی کرمان دانشکده ادبیات دانشگاه کرمان شماره 17 بهار 89
حسن ناصر و همشهریانش در تئاتر گیلان، کرمان، همایش کرمان شناخت، اردیبهشت 89 کرمان
زمینه های پیذایش هنر پرفورمانس،مجموعه مقالات بیست و پنجمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر1389
آخرین پرده امپراتور،پژوهش ادبیات معاصر جهان، نشریه دانشکده زبان و اذبیات خارجی دانشگاه تهران، شماره58تابستان1389
مقاله های ترجمه شده:
هنر نوین صحنه،آرتور سیمونز، فصلنامه کرمان، شماره 1، تابستان 70
بهترین و بدترین حرفه،ژان لویی بارو، سینماتیاتر، شماره 24 ، مهر 76
مصاحبه با شیسگال، سینماتیاتر، شماره 20، فروردین 76
پیش تا به کجا، فصلنامه فرهنگ و ادب، شماره 9-8، زمستان 76
مقدمه ای بر نمایش احمق،ادوارد باند، سینماتیاتر، شماره 26، دیماه 76
نمایش به مثابه سنتز، کرمان، شماره 26، 27، 28، بهار 77
ما هرگز هنرمند به حساب نمی آمدیم،گفتگوبا کارامیترو، نمایش، شماره 1، (74-76)سال 77
نمایش به مثابه درمان، جی.ال. مورنو، نمایش، شماره 2، (45-37)سال77
نمایش در رویاها،جی.آ.هادقیلد، نمایش، شماره 4، (59-53)سال77
گفتگو با ایرین فورنس، نمایش، شماره 6، (51-42)،سال77
دل مشغول تیاتر،پل گودمن، نمایش، شماره 7، (60-57)سال77
گسترش نقش،رابرت جی لندی، نمایش، شماره 9-8، (69-61)سال77
جستجوی نمایش نو در تئاتر،آلبرت هانت، نمایش، شماره 11-10، (61-47)سال77
نمایش درمانی روش نقش،رابرت جی لندیف نمایش، ویژه، (124-118)سال78
اندیشه های آدولف آپیا،لی سیمونس، نمایش، شماره 20-21، (74-62)سال78
سواران دریا (نمایشنامه)و سینج، نمایش، شماره 23-22، (77-67)سال78
اسرار و آیین های تارکوفسکی،لیلا آلکساندر فرهنگ و ادب، شماره 14-12، (55-44)،سال78
عمل گویا،پیر آندللو، نمایش، شماره27-26، (68-65)سال79
تیاتر مباحثه ای،آگوستو بال، نمایش، شماره 31-30، (61-54)سال79
شخصیت، نمایش، شماره 39-38، (84-74)
تیاتر مردم، نمایش، شماره 40، (32-25)
حرکت رقص و بیان نمایش، نمایش، شماره 44، (52-45)
پرده سیاه سوءتفاهم، نمایش، شماره 45، (46-39)
ادبیاتی که راه می رود،مارجوری بولتون، نمایش، شماره 47، (61-53)
آفرینش چیزی که معمولی است،گفتگو با ادوارد باند، نمایش، شماره 50،(31-25)
تفسیر به مثابه ابزاری برای مطالعه، نمایش، شماره 52، (61-56)
دیوید واریلو، خالق نماد و رمز، نمایش، شماره 54، (48-42)
درگیری عاطفی در بازیگری، نمایش، شماره 58-57، (76-63)
ملاحظاتی در باب تئاتر مردمی، فصلنامه کرمان، شماره 7-6، (53-50)
نمایش از منظر بازی سازی،کالدول کوک، فصلنامه کرمان، شماره 38-37، (32-26)سال79
حرف و گفت و صوت، فصلنامه کرمان، شماره 47-45، (54-50)
اشتاین به نمایشنامه زندگی می بخشد، فصل سبز، شماره 7، (53-37) ،سال79
من و سینما میکل آنجلو آنتونیونی،فرهنگ و ادب، شماره 18-17، (53-47)
آیین ها و اقتدار تشیع،ژان کالمار، فصلنامه تئاتر، شماره 9-8، (117-33)
در چاه شاهین،(نمایشنامه)،و.ب.ییتز، نمایش شماره 35 و 34، دی 79
عمل دیدنی، نمایش شماره 49-48، اسفند 80
شکسپیر نمایشنامه نویسی آلمانی است،گفتگو باپیتر اشتاین، فصل سبز، شماره 7
تأثیر نمایش خلاق به عنوان تدبیری آموزشی، شری دویونت، فصلنامه تک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره 1 پاییز 88
باید و نبایدها برای نمایش کودک، مات ماکانان، فصلنامه تک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شماره 2 زمستان 88سایر فعالیتها در حوزۀ کار تئاتر:
تاسیس گروه تیاتر نخست در سال 1351 در مرکز آموزش تیاتر فرهنگ و هنر کرمان
برگزاری کلاسهای آموزشی تیاتر در مرکز آموزش تیاتر فرهنگ و هنر در سال های 53 و 54
تاسیس گروه تیاتر انجمن تیاتر در سال 1357
تاسیس گروه تیاتر کانون پرورش فکری کودکان کرمان در سال 1357
تاسیس گروه تیاتر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان در سال 1362
برگزاری 8 دوره آشنایی با هنر نمایش در دانشگاه آزاد اسلامی کرمان از سال 62 تا70
تاسیس گروه تیاتر هنر در سال 1375
تاسیس گروه تیاتر دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1380
برگزاری دوره های تربیت مربی و آموزش بازیگری در انجمن نمایش کرمان
برگزاری کلاسهای آموزش تیاتر در دانشگاه شهید باهنر کرمان
تربیت مربیان نمایش خلاق در شهرستان بم (پس از زلزله که هنوز هم ادامه دارد)
پیگیری برای راه اندازی رشته نمایش در دانشگاه شهید باهنر (تا مرحلۀ پذیرش دانشجو)
همکاری در راه اندازی رشته نمایش در هنرستان هنرهای زیبای کرمان
تأسیس مؤسسه فرهنگی هنری صنعتی کرمان، تلاش برای تأسیس تئاتر دایمی در کرمان
تأسیس هسته و شرکت نمایشگران خلاق
پست های اجرایی:
کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان (کارشناس فرهنگی)
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی (معاون، مدیر امور مالی، مدیر دفتر اطلاعات علمی و فنی، کارشناس)
دانشگاه شهید باهنر کرمان (عضو هیأت علمی بخش کتابداری، رئیس مرکز چاپ و نشر، رئیس کتابخانه مرکزی)
عضویت در شوراها:
شورای پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
شورای انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
رئیس هیأت مدیره انجمن نمایش کرمان
شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت مدیره کتابخانه های عمومی استان کرمان
شورای نظارت مرکز رشد فناوری، علوم و فنون پیشرفته
کمیتۀ تدوین شهرک تحقیقاتی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی
انجمن نمایش کرمان
شورای سیاست گذاری مسابقۀ نمایشنامه نویسی، کانون نمایشنامه¬نویسان کشور
موسسۀ تحقیقاتی افضل کرمانی
انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمان
انجمن کتابداری شهرستان کرمان
هسته پژوهشی کتاب و دانشگاه، کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عضو هیات علمی جایزه ادبی پروین اعتصامی، تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
عناوین:
کارگردان برگزیده چهارمین جشنواره تئاتر دانشجویان کشور، بخش ویژه، 1367
کتاب سال استان کرمان در حوزۀ هنر، 1379، مارکوپولی
مترجم برگزیدۀ چهار سال ادبیات نمایشی (84-1380) کشور، 1384(مشترک با بهزاد قادری)
کتاب سال استان در حوزۀ هنر، 1380، مرد یخین می آید
برگزیده جشنواره تیاتر دانشجویان کشور منطقه 5 شیراز 1381 با نمایش دیوار بزرگ چین
پژوهشگر نمونه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1381
کتاب سال استان در حوزۀ هنر، 1382، نظریه صحنۀ مدرن
پژوهشگر و مترجم نمونه تیاتر کشور در سال 82 (منتخب خانه تیاتر کشور، مرکز هنرهای نمایشی و مرکز ITI ایران)
پژوهشگر نمونه دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان،، 1384
برگزیده سومین دوره انتخاب آثار برگزیده در حوزه تئاتر کودکان و نوجوانان، (چاهی که کنی بهر کسی)، کانون تمایشنامه نویسان خانه تئاتر ایران، 1388
بزرگداشت در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تیاتر فجر1389
برگزیده پنجمین دوره انتخاب آثاربرترادبیات نمایشی در حوزه نمایش نامه های تالیفی(آینه و سنگ صبور). خانه تیاتر ایران.کانون نمایش نامه نویسان. اسفند 1390
طرح های پژوهشی:
تاریخچه تیاتر در کرمان (ناظر)
تاریخ تحلیلی تیاتر دهۀ شصت کرمان (ناظر)
طرح ساخت انیمیشن (ناظر)
تعزیه در سیرجان (ناظر)
طرح نمایش خلاق در 8 شهر استان دانشگاه شهید باهنر کرمان (مجری)
طرح پژوهشی جنبه های هنری نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان (مجری)
پست الکترونیکی: yaghaabasi@yahoo.com
به روز شده: 1392/2/30