از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقدی بر نمایش حریق نوشته و کار افروز فروزند

ادراک حقیقی از نه در یا بازی فوتبال ایران و پرتقال
نقدی بر نمایش حریق نوشته و کار افروز فروزند

ادراک حقیقی از نه در یا بازی فوتبال ایران و پرتقال

  ایران تئاتر- رضا آشفته:حریق یک نمایش اجتماعی است اما شکل و شمایلش در یک حرکت تجربی و کارگاهی از هم می پاشدو در آن عناصر ذهنی و سیال زمانی و مکانی به آن عناصر ذهنی و سیال زمانی و مکانی به آن حس و حالت فراواقعی می دهند. در این نمایش جمعی در یک ساختمان با آپارتمان های متعدد در کنار ...