از تاریخ
 تا تاریخ
 
با نگاهی به ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر ایران تئاتر بررسی می کند؛

40 نکته تئاتری از تاریخچه فجر
با نگاهی به ادوار مختلف جشنواره تئاتر فجر ایران تئاتر بررسی می کند؛

40 نکته تئاتری از تاریخچه فجر

ایران تئاتر، احمد عظیمی: دوره سی و هفتم جشنواره تئاتر فجر ویژگی اش در تغییر نسل تئاتری هایی است که میانگین سنی اش این خبر را می دهد  که این دوره را باید رسما دوره تئاتر جوانان نامید.