از تاریخ
 تا تاریخ
 
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان:

جشنواره تئاتر مهر فرصتی برای انتقال مفاهیم فرهنگ شهروندی است
مهلت ارسال آثار تا اول اسفند ماه است
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان:

جشنواره تئاتر مهر فرصتی برای انتقال مفاهیم فرهنگ شهروندی است
مهلت ارسال آثار تا اول اسفند ماه است

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان به منظور گردهمایی و رقابت سازنده هنرمندان، ارتقاء سطح هنرهای نمایشی، ایجاد فرصت‌های برابر و همچنیـن حمایتی هرچند اندک ...