از تاریخ
 تا تاریخ
 
استقبال تماشاگران از «برلین ۱۰:۱۰»

استقبال تماشاگران از «برلین ۱۰:۱۰»

«برلین ۱۰:۱۰» در اولین هفته اجرای خود با استقبال تماشاگران روبرو شد و توانست تمامی این یک هفته را با حداکثر ظرفیت خانه نمایش دا میزبان مخاطبان باشد.