از تاریخ
 تا تاریخ
 
گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش  «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست
گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست

بازی در نمایش های عروسکی و یا عروسک گردانی دارای شرایط جذاب و متفاوتی است و صادق صادقی پور سال ها است در این حوزه فعالیت دارد و با استفاده از تکنیک های بازیگری و عروسک ...

گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش  «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست
گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست

بازی در نمایش های عروسکی و یا عروسک گردانی دارای شرایط جذاب و متفاوتی است و صادق صادقی پور سال ها است در این حوزه فعالیت دارد و با استفاده از تکنیک های بازیگری و عروسک ...

گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش  «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست
گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست

بازی در نمایش های عروسکی و یا عروسک گردانی دارای شرایط جذاب و متفاوتی است و صادق صادقی پور سال ها است در این حوزه فعالیت دارد و با استفاده از تکنیک های بازیگری و عروسک ...

گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش  «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست
گفت‌وگو با صادق صادقی پور بازیگر نمایش «سیمین و فرزان»

نمایش عروسکی مختص کودکان نیست

بازی در نمایش های عروسکی و یا عروسک گردانی دارای شرایط جذاب و متفاوتی است و صادق صادقی پور سال ها است در این حوزه فعالیت دارد و با استفاده از تکنیک های بازیگری و عروسک ...

گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود

ایران تئاتر:نمایش سیمین و فرزان در فضای نمایش‌های عروسکی و متون ایرانی و بر اساس داستانی سر راست و جذابی شکل‌گرفته است و یک نمایش سرگرم‌کننده با طراحی دکوری ...

گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود

ایران تئاتر:نمایش سیمین و فرزان در فضای نمایش‌های عروسکی و متون ایرانی و بر اساس داستانی سر راست و جذابی شکل‌گرفته است و یک نمایش سرگرم‌کننده با طراحی دکوری ...

گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود

ایران تئاتر:نمایش سیمین و فرزان در فضای نمایش‌های عروسکی و متون ایرانی و بر اساس داستانی سر راست و جذابی شکل‌گرفته است و یک نمایش سرگرم‌کننده با طراحی دکوری ...

گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود
گفت وگو با فهیمه عابدینی کارگردان نمایش «سیمین و فرزان»

نبرد خیر و شر محور اصلی اجرا محسوب می شود

ایران تئاتر:نمایش سیمین و فرزان در فضای نمایش‌های عروسکی و متون ایرانی و بر اساس داستانی سر راست و جذابی شکل‌گرفته است و یک نمایش سرگرم‌کننده با طراحی دکوری ...