از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به حمایت های اداره کل هنرهای نمایشی در سال 99 (بخش دوم)

روزگار تلخ کرونا و حیات تئاتر در استان ها
نگاهی به حمایت های اداره کل هنرهای نمایشی در سال 99 (بخش دوم)

روزگار تلخ کرونا و حیات تئاتر در استان ها

ایران تئاتر – سید رضا حسینی: حمایت مالی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تئاتر در سال ۱۳۹۹ خورشیدی بخش‌های مجزایی را در بر گرفت که یکی از آنها ...

نگاهی به حمایت های اداره کل هنرهای نمایشی در سال 99 (بخش  نخست)

عبور از سال بحران با حمایت  از تئاتر استان ها
نگاهی به حمایت های اداره کل هنرهای نمایشی در سال 99 (بخش نخست)

عبور از سال بحران با حمایت از تئاتر استان ها

ایران تئاتر – سید رضا حسینی: بخشی از حمایت مالی اداره کل هنرهای نمایشی در سال ۱۳۹۹ از تئاتر کشور به حمایت از فعالیت‌هنرهای های نمایشی در استان‌های مختلف ایران ...