از تاریخ
 تا تاریخ
 
از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

فراخوان مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی منتشر شد
از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

فراخوان مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی منتشر شد

 اولین مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برگزار می شود.

از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

فراخوان مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی منتشر شد
از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

فراخوان مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی منتشر شد

 اولین مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برگزار می شود.

از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

فراخوان مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی منتشر شد
از سوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

فراخوان مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی منتشر شد

 اولین مسابقه ملی نمایشنامه‌نویسی کارگاهی مجازی رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا(ع) برگزار می شود.