از تاریخ
 تا تاریخ
 
نگاهی به نمایش «همه فرزندان مکبث» به کارگردانی مجتبی رستمی‌فر حاضر در فجر38

این مکبث با تمام قوا فریاد می‌کشد
نگاهی به نمایش «همه فرزندان مکبث» به کارگردانی مجتبی رستمی‌فر حاضر در فجر38

این مکبث با تمام قوا فریاد می‌کشد

ایران تئاتر - سید حسین رسولی :این فضای فانتزی، گروتسک و ترسناک به خوبی می‌تواند تصویرسازی کند و با مفاهیمی هم که درون متن هست روی اندیشه مخاطب اثر بگذارد. شما از دیدن ...