از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش« اهورا و غول جزیره اشک»  به کارگردانی پریوش کامیار

دغدغه زیست بوم  و آگاهی بخشی‌ به نسل نو
نقد نمایش« اهورا و غول جزیره اشک»  به کارگردانی پریوش کامیار

دغدغه زیست بوم و آگاهی بخشی‌ به نسل نو

ایران تئاتر، سید علی تدین صدوقی : اینکه کارگردانی در روزگاری که تئاتر به سوی هر چه تجاری شدن می رود در زمینه حفظ حیوانات  زیبا کمیاب ودر حال انقراض ایران مانند " گوزن ...