از تاریخ
 تا تاریخ
 
هنرهای نمایشی در ساختار نظام فرهنگی کشور

هنرهای نمایشی در ساختار نظام فرهنگی کشور

برای تعیین جایگاه هنرهای نمایش در ساختار نظام فرهنگی کشورمان، می توان براساس تعاریف کلاسیک از هنرهای نمایشی که ریشه در هزاره های تمدنی بشر دارد و قالب غربی آن، که ...