از تاریخ
 تا تاریخ
 
نقد نمایش وقایع اتفاقیه به کارگردانی شهرام عبدلی

وجوه کمدی  نامانوسی که ما را از اصل باز می دارند
نقد نمایش وقایع اتفاقیه به کارگردانی شهرام عبدلی

وجوه کمدی  نامانوسی که ما را از اصل باز می دارند

ایران تئاتر-سید علی تدین صدوقی: نمایش وقایع اتفاقیه سرآن دارد که ماجرای قتل امیرکبیر را به گونه ای دیگر و در بستر امروز و اکنون به صحنه بکشد .اما در نهایت همانی را نشان ...

دو نمایش جدید در تماشاخانه سنگلج

«وقایع اتفاقیه» و «طریقه حکومت گجرخان» به روی صحنه می روند
دو نمایش جدید در تماشاخانه سنگلج

«وقایع اتفاقیه» و «طریقه حکومت گجرخان» به روی صحنه می روند

دونمایش «وقایق اتفاقیه» به کارگردانی شهرام عبدلی و «طریقه ی حکومت گجرخان» به کارگردانی مشترک مجید امرایی و احسان ملکی به ترتیب از ۸ و ۹ اسفند ماه ۹۷ در تماشاخانه ی ...