از تاریخ
 تا تاریخ
 
در گفت و گو با رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شد:

از «گذر فرهنگ» تا «پهنه فرهنگی رودکی» و حریم تئاتر شهر
در گفت و گو با رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شد:

از «گذر فرهنگ» تا «پهنه فرهنگی رودکی» و حریم تئاتر شهر

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طرح حریم مجموعه تئاترشهر در حال آماده سازی است، تاکید کرد تلاش شورا بر این است تا مهرماه سال جاری شرایط پیرامون ...

در گفت و گو با رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شد:

از «گذر فرهنگ» تا «پهنه فرهنگی رودکی» و حریم تئاتر شهر
در گفت و گو با رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مطرح شد:

از «گذر فرهنگ» تا «پهنه فرهنگی رودکی» و حریم تئاتر شهر

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه طرح حریم مجموعه تئاترشهر در حال آماده سازی است، تاکید کرد تلاش شورا بر این است تا مهرماه سال جاری شرایط پیرامون ...