در حال بارگذاری ...

مطالب مرتبط

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «بازار شام» دهمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:رضا معطریان

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «حضرت قاسم(ص)» هفتمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:رضا معطریان

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «حضرت علی اکبر(ع)» ششمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:میلاد میرزا علی

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «حر» پنجمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:رضا معطریان

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «دو طفلان مسلم» چهارمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:رضا معطریان

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «مسلم بن عقیل» سومین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:میلاد میرزا علی

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «طفلان زینب(س)» و «وهب نصرانی» دومین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:میلاد میرزا علی

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «شاهچراغ(ع)»اولین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:کاوه کرمی

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «رشادت و شهادت امام حسین(ع)» نهمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:رضا معطریان

|

مجلس تعزیه در پهنه رودکی

تعزیه «حضرت عباس(ص)» هشتمین مجلسی بود که در قالب رویداد «شبیه‌خوانی در پهنه» توسط «گروه تعزیه سیدالشهدا(ع)» با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اجرا شد.عکس:رضا معطریان

|

نظرات کاربران