سایه ماه

نام گروه اجرا کننده:

خلاصه داستان:


نظرات کاربران

ردیف عنوان جشنواره بخش نام هنرمند رتبه
1 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بازیگری مرد

انوشیروان ارجمند

برگزیده بدون اولویت

2 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

برگزیدگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی (بازیگر مرد)

انوشیروان ارجمند

برگزیده

3 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

کانون ملی منتقدان تئاتر (بازیگری مرد)

انوشیروان ارجمند

برگزیده

4 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

مسابقه عکاسی تئاتر

حسین مسلمی نائینی

هشتم

5 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

رضا صابری

6 دهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

صحنه ای - مسابقه

انوشیروان ارجمند