در حال بارگذاری ...
 • لوگو
  • درباره‌ی سایت ایران تئاتر

    

   صاحب امتیاز: انجمن هنرهای نمایشی ایران

    

   مدیر مسئول: کاظم نظری

    

   سردبیر: مهدی یاورمنش

    

   دبیر عکس: رضا معطریان

    

   دبیر بخش خبر: حسین محمدیانی

    

   برگردان به انگلیسی: ارغوان اشتری

    

   مسئول درگاه های استانی: میترا رضایی

    

   امور فنی: حسین سینجلی

    

   تحریریه: نگار امیری، علی کیهانی

    

   گروه نقد: رضا آشفته، سیدعلی تدین صدوقی، علیرضا نراقی، حسین قره

    

   گروه عکس: کاوه کرمی، رئوفه رستمی

    

   تماس با تحریریه : 66765653  

  •  

  • دورنگار: 66765805 

  •  

   نشانی الکترونیکی: info@theater.ir

  •  

   اینستا گرام : theater.ir