هشتمین جشنواره سراسری تئاتر فجر

بخش دبیر جشنواره

علی منتظری

بخش نمایشنامه نویسی

تقدیر :

غلامحسین منیرزاد برای نمایش گوهر آفرینش

صادق عاشورپور برای نمایش آی کچلا

آی‌محمد آی‌محمدی برای نمایش موسی خان و اسب های دشت

بخش کارگردانی

تقدیر :

نورالدین آزاد برای نمایش رازهای وحشی

سهراب مغروری برای نمایش موسی‌ خان و اسب های دشت

اصغر کهن قنبریان برای نمایش گوهر آفرینش

اشرف طباطبایی برای نمایش ول

علی آزادنیا برای نمایش نقل تلخ

بهمن مرتضوی برای نمایش خوان آخر

جواد کبودر آهنگی برای نمایش آی کچلا

محمدعلی پوراسلامی برای نمایش تا فردا

بخش جشنواره جشنواره ‌ها

اشرف طباطبایی برای نمایش ول

علی آزادنیا برای نمایش نقل تلخ

سهراب مغروری برای نمایش موسی خان

اصغر کهن‌ قنبریان برای نمایش گوهر آفرینش

نورالدین آزاد برای نمایش رازهای وحشی

بهمن مرتضوی برای نمایش خوان آخر

محمدعلی پوراسلامی برای نمایش تا فردا

محمدجواد کبودرآهنگی برای نمایش آی کچلا