از تاریخ
 تا تاریخ
 
در نخستین جلسه هیات مدیره موسسه هنرهای نمایشی فارس در سال جدید مطرح شد:

آموزش و تولید اصلی ترین نیاز هنرهای نمایشی است
در نخستین جلسه هیات مدیره موسسه هنرهای نمایشی فارس در سال جدید مطرح شد:

آموزش و تولید اصلی ترین نیاز هنرهای نمایشی است

نخستین جلسه هیات مدیره موسسه هنرهای نمایشی فارس در سال ۱۴۰۱ با حضور اعضا و بازرس برگزار و فعالیت های مختلف این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

با رویکرد مسائل زیست محیطی

محمودآباد میزبان بزرگ‌ترین رویداد نمایش‌های ساحلی کشور می شود
با رویکرد مسائل زیست محیطی

محمودآباد میزبان بزرگ‌ترین رویداد نمایش‌های ساحلی کشور می شود

همواره یکی از چالش های اصلی ما در این شهر مسئله محیط زیست و زباله بوده که قطعا با زبان هنر و ایجاد فرهنگ سازی با تولید آثار فاخر نمایشی می توان بر این چالش غلبه نماییم.